สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Image

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
นางเพ็ญศรี  ชื่นตา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนโยบายและงบประมาณนางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและงบประมาณ