สำนักบริหารทรัพย์สิน
Image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
นายวิรัช  ผลจันทร์หลาก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สินนางชมพูนุช  นิธิรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน