ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์