การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาเรียนร่วมระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์