การเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง 6 ที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์