ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์