สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงาน "รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" ร่วมรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.
Image