ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูต่อไป
Image

               นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

รูปภาพ