กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
Image


กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี

ประจำปี พ.ศ. 2564

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี   นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์  ประธานกรรมการ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมหาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างประกาศฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ภาณุวัฒน์  : กราฟิก

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร