เตรียมความพร้อมผสานความร่วมมือ
Image

เตรียมความพร้อมผสานความร่วมมือ

          นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้รับมอบหมายจาก นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวแทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นสองฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้เรียนรู้ด้านวิชาชีพและสามารถนำวีชาชีพไปประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการได้ สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ฉบับที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


         กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : กราฟฟิก 

รูปภาพ