ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษฯรายเดือนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษฯรายเดือนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์