ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์