สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2564
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 อาคารหอพัก สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีนางภารดี ผางสง่า เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณากำหนดโครงสร้าง รูปแบบ และองค์ประกอบของรายงานประจำปี 2564 และปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล : ภาพ

รูปภาพ