ประชุมผู้บริหาร สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร

 

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมชม พบปะให้กำลังใจผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รุ่งทิพย์ :  ข่าว / ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ