ประชุมผู้บริหารส่วนกลางเพื่อปรึกษาหารืองานในภารกิจหลักขององค์กร
Image

ประชุมผู้บริหารส่วนกลางเพื่อปรึกษาหารืองานในภารกิจหลักขององค์กร

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามงาน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และพิจารณาแนวทางปฏิบัติเรื่องการลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ