ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
Image

 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

     นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา      นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สสกค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขประกาศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว /กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ