โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้เกียรติภูมิในอาชีพ อัตลักษณ์ทางสังคม รูปแบบการรู้คิด คุณภาพชีวิตการทำงานกับสภาวะหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตภาคกลาง
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์