ยุทธศาสตร์
Image

ยุทธศาสตร์

1

พัฒนาการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2

เพิ่มการจัดสวัดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 

3

สร้างรูปแบบการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความทันสมัย 

4

เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการของ สกสค. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล