ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์