การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู : บทเรียนจากการสังเคราะห์องค์ความรู้และพหุกรณีศึกษา
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์