สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง

สำนักอำนวยการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต

0-2282-4936

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวเนตรทราย มากทรัพย์

0-2288-4567

สำนักสวัสดิการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอนิณทรา คณวิวัฒนกูล

0-2281-7673

สำนักทรัพยากรบุคคล
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางวิมลศรี มณฑาทิพย์

0-2282-4049

สำนักนิติการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวศศิมา ทรัพย์พอกพูล

0-2282-6846

สำนักการคลัง
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอัจฉรา วรลักษณกุล

หน่วยตรวจสอบภายใน
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวเตือนใจ หอมหวล

0-2356-0102

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอำนวยพร วัฒนารมย์

โรงพยาบาลครู
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

สำนักบริหารทรัพย์สิน