สำนักอำนวยการ
Image

สำนักอำนวยการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกุลธิดา  ทำบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
นางพัฒนี  วงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร