รุก "งานวิจัย" สู่การพัฒนา สกสค.
Image


รุก “งานวิจัย” สู่การพัฒนา สกสค.


      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ผศ.ดร.สรรค์   วรอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 ราย เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  1. เรื่องแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอกซ์ และวาย โดย นางสุชาดา นันทะไชย

  2. เรื่องความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางคณิตศร เทิดเผ่าพงศ์

  3. เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายปริวัตร ป้องพาล

  4. เรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบบูรณาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดย นางสาวพัชรี ถุงแก้ว

ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นางสาวรุ่งทิพย์ : เขียน/ภาพ

นายภาณุวัฒน์ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ