ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมศักดิ์    ตาไชย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธชัย อุตมา  นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นรองประธาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 กลุ่มผู้ได้รับทุนต่อเนื่อง แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท พิจารณาการให้ทุนในปีการศึกษา 2564 กลุ่มผู้ได้รับทุนต่อเนื่อง แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 75 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับปริญญาตรี 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 กลุ่มผู้ขอรับทุนใหม่ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาการให้ทุนการศึกษา ของปีการศึกษา 2564 ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ