บทความรางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลเพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพทางการศึกษา
Image

บทความรางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลเพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพทางการศึกษา

 

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ประกาศเรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

                   รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งผู้มีคุณูปการที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนและผู้ปกครอง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งการคุ้มครองรักษาสิทธิประโยชน์และชื่อเสียง

                   ทั้งนี้ รางวัลพระพฤหัสบดีมีทั้งระดับประเทศ และระดับจังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา อาทิ ครูและคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ประเภทที่ 2 อาทิ บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

                   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ที่มีความสนใจประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลในสังกัด บุคคลหรือหน่วยงานหรือกรรมการ สกสค. จังหวัด ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลให้ยื่นใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   อนึ่ง สำนักงาน สกสค. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ในวันครูที่ 16 มกราคม 2566

    

                                                                                                                                                            สำนักสวัสดิการ