ประวัติหอพัก
Image

ประวัติหอพัก สกสค.

         คุรุสภา ได้เริ่มจัดสถานที่ให้กับสมาชิกพักแรมมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2492 เป็นต้นมา เมื่อคุรุสภายังอยู่ในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คุรุสภาได้ใช้ศาลาพระเสด็จชั้นบน เป็นที่พักสมาชิกที่เดินทางมาจากส่วนภูมิภาค โดยเก็บค่าที่พักในราคาวันละ 50 บาท ต่อมาความต้องการเกี่ยวกับที่พักในส่วนกลางของครูมากขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางมาศึกษาอบรมหรือสอบในกรุงเทพฯ

         ปี พ.ศ. 2502 คุรุสภา ได้ย้ายสถานที่มายังบริเวณวังจันทร์เกษม หลังกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน) จึงได้สร้าง "หอพักคุรุสภา" เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องพิเศษ 14 ห้อง ห้องรวม 24 ห้อง ซึ่งรับสมาชิกได้ประมาณ 180 คน โดยคิดค่าที่พัก 10 บาทต่อวัน และได้มีการปรับปรุงอัตราค่าที่พักเป็น 25 บาทต่อวัน 

         ปี พ.ศ. 2528 กรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้อนุมัติให้สร้างอาคารหอพักคุรุสภา เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 4 ชั้น มีห้องพักจำนวน 61 ห้อง ซึ่งเปิดให้บริการสมาชิกตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2530 เป็นต้นมา 

         ปี พ.ศ. 2538 กรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้มีมติให้จัดตั้งหอพักคุรุสภา ขนาด 7 ชั้น ลักษณะทรงไทยภาคกลางเป็นกรณีพิเศษ คุรุสภาจึงได้ทำการรื้ออาคาร 3 ชั้น หลังเก่าออก และสร้างอาคาร 7 ชั้น ขึ้นมาใหม่แทนหลังเดิม 

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ให้สามารถรองรับเจตนารมณ์ในกฎหมายแม่บทได้กำหนดให้แยกงานของคุรุสภาเดิมออกเป็น 2 ส่วน ให้แต่ละส่วนจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อของ "หอพักคุรุสภา" จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "หอพัก สกสค."

          ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพัก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยมีการปรับปรุงห้องพักทั้งหมด ปรับปรุงระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารต่าง ๆ เพิ่มเติมระบบดับเพลิง และทางหนีไฟ ให้เป็น หอพัก สกสค. "ยุคใหม่" ที่พร้อมจะบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เปิดให้บริการในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา