การสำรองห้องพัก/การลงทะเบียนเข้าที่พัก/ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก สกสค.
Image

การสำรองห้องพัก ผ่าน เว็ปไซต์ www.otep-hotel.com

1. สมัครสมาชิก และ เข้าสู่ระบบ

2. เลือกประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง วันที่เช็คอิน - เช็คเอาท์ และกดปุ่มสำรองห้องพัก ระบบจะส่ง e-mail รวมทั้งรหัสเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

3. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจองโดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

   ♦️ นำ Bill Payment ที่ได้รับจากอีเมล ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 

   ♦️ App Krungthai Next  Product Code 95890 

4. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน ที่ www.otep-hotel.com ในเมนูแจ้งชำระเงิน ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง พร้อมทั้งแนบเอกสารการชำระเงิน

5. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ พร้อม QR Code ที่ท่านได้รับจากอีเมล เพื่อยืนยันการเข้าพัก 

6. การยกเลิกการจองห้องพักทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หอพัก สกสค. จะไม่คืนเงินค่าใช้บริการห้องพักซึ่งจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินค่าบริการห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางหอพัก สกสค. มีสิทธิ์ในการยกเลิก การจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า