ประวัติความเป็นมาของสถานพยาบาล
Image

ปี พ.ศ. 2503  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการของคุรุสภา  ได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกคุรุ สภา  ซึ่งได้ข้อสรุปในหลักการจัดตั้งคลีนิคตรวจรักษาโรคทั่วไป  ใช้ชื่อว่า  สถานพยาบาลของคุรุสภา  โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของหอพักคุรุสภาที่ตั้งอยู่บนคลองเม็งเส็ง  เป็นที่ทำการชั่วคราว  โดยองค์การค้าของคุรุสภาอนุมัติเงินยืม  118,600  บาท  เพื่อดัด แปลงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  และต่อมาคุรุสภาจังหวัดพระนครและธนบุรี  ได้จัดสรรเงินสะสมมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องมือ  เก้าอี้ทำฟันและอื่นๆ  รวม  119,650  บาท

กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งนายแพทย์อาวุโส  2  ท่าน  มาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน  นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ยังอนุมัติให้ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลคุรุสภาสามารถนำไปเบิกค่ารักษา พยาบาลได้ตามระเบียบสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

ในปี  2504  นายนาค    เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  ในช่วงปี  2505 ถึง  2510  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาล ของคุรุสภา  โดยได้มอบเก้าอี้ทำฟันพร้อมอุปกรณ์  เตียงตรวจทางนรีเวช  เครื่องใช้ทางการแพทย์อื่นๆ  ที่บรรดาญาติมิตร ศิษย์และผู้ร่วมงานได้จัดซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ  60  ปี  ให้แก่สถานพยาบาลของคุรุสภา  คิดเป็นมูลค่า  80,000  บาท และเงินสดอีก  31,857   บาท

พ.ศ.  2518 อาคารสถานพยาบาล  ซึ่งสร้างอยู่บนคลองเม็งเส็ง ( บริเวณหอพักคุรุสภาในปัจจุบัน) ทรุด มีรอยแตกร้าว  ไม่ปลอดภัยที่จะใช้การต่อไป  จึงย้ายไปทำการที่ชั้นล่างของหอพักเดิม  รื้ออาคารเดิมและได้สร้างอาคารใหม่  ริมรั้วคุรุสภาด้านริมคลอง  คืออาคารที่ใช้ในปัจจุบัน  เริ่มก่อสร้างเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2521  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,295,500  บาท  และได้เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่  7  สิงหาคม   พ.ศ. 2521  และได้ขยายบริการไปยังบคุคลทั่วไป  จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะสมาชิกคุรุสภา

ในปัจจุบัน   การบริการได้เพิ่มคลีนิกโรคเฉพาะทาง  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางจากโรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  มาตรวจรักษา  ปัจจุบันมีแพทย์ประจำ 1  คน  แพทย์ห้วงเวลา  11  คน  คลินิกพิเศษมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  12   คน  มีทันตแพทย์ประจำ   2  คน  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  5  คน   เภสัชกร  2  คน  และเจ้าหน้าที่พยาบาล  ธุรการ และอื่นๆ

louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags hermes replica handbags replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags fendi replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags queenbag.co replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags twist hair brush twist hair brush replica handbags sponge brush sponge brush twist hair brush sponge brush oven mitt oven mittes oven mitt heat resistant glove sponge brush twist sponge ove glove ove glove barbecue glove oven mittes oven mittes sponge brush