การตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด
Image
การตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด

          ดร.พิเชษฐ์  โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัด ประกอบด้วย   
          (1) สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
          (2) สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี
          (3) สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 และวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี
          (4) สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

สุวีณา  ประสม : เขียนข่าว/ภาพ

           หน่วยตรวจสอบภายใน

รูปภาพ