พัฒนาศักยภาพ "พนักงานเจ้าหน้าที่เงินเดือนเต็มขั้น ประจำปี 2561" ขององค์การค้าฯ
Image