โครงการ
Image

โครงการจัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา “สานฝัน   ให้เป็นจริง”

 

     จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านสาขาวิชาเฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน นโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ “การเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม”  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงหาทางโดยการจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้ครอบคลุมและต่อเนื่องจนจบการศึกษาเพื่อนำบุคลากรที่ได้รับทุนกลับมาพัฒนาองค์กร  ให้มีขีดความสามารถเพื่อการบริหารสูงสุด  ตามโครงการจัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังปณิธาน “สานฝัน ให้เป็นจริง”  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มุ่งสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  จำนวน  10  สาขาวิชา


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อให้ทุนแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
2.  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทางเพื่อพัฒนาสังคมครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.  เพื่อเป็นทางเลือกของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้มีโอกาสพัฒนาคนดี คนเก่ง มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไปในอนาคต โครงการ