สกสค. รุกแก้ปัญหา เดินหน้าทำงานโปร่งใส
Image

   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้รับมอบหมายจาก นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ โดยมี นายประกอบ กุลบุตร ม.ล.สุรีกร สุริยง ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายวรวิทย์ สุระโคตร นายอนันตสิทธิ์ ธีรธวัชกุล ผู้ชำนัญพิเศษ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกลุ่ม ของส่วนงานต่างๆ ร่วมประชุม

   การประชุมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ สกสค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และรวดเร็ว สร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานถึงบทบาทหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ผ่านมาของ สกสค. ให้สำเร็จ อีกทั้ง       การบริหารจัดการงบประมาณของ สกสค. ให้มีประสิทธิภาพ และให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อีกเรื่องสำคัญที่เน้นย้ำ คือ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่กำลังดำเนินการ จะต้องทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร


กัลยรัตน์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร