บรรยายพิเศษ “โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ สกสค."
Image


บรรยายพิเศษ

“โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด 

         ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองคาพยพขององค์กรให้มีความเจริญ พร้อมนำความรู้ ความสามารถ และความถนัดที่มีมาพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยประธานกล่าวย้ำก่อนปิดการประชุมว่า “ให้ทุกคนมีความรัก และสามัคคีต่อกัน เพื่อประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


นางสาวรุ่งทิพย์ : เขียน/ภาพ

นายวชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร