ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ครั้งที่ 14/2563
Image


ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เรื่องการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนัก    ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จัดประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 14/2563 โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธาน นายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมในเรื่องของการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อาทิ เรื่องรายงานการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รายงานผลความคืบหน้าการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามเดิม และการเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือนธันวาคม 2563


รุ่งทิพย์ : เขียน/ภาพ

รุ่งทิพย์ : กราฟิก

รูปภาพ