การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 2
Image

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาเรื่องปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการปรับเครื่องมือประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนงานโครงการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเรื่องวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” โดยที่ประชุมพิจารณาให้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสวัสดิภาพของสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม


ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร