แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลครู จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
Image

แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลครู จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

     เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง โรงพยาบาล เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โรงพยาบาลครู ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ และสุขภาพของผู้รับบริการ จึงขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ เพื่อลดความแออัด ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงของดการให้บริการตรวจรักษาโรค ตั้งแต่วันที่  4 สิงหาคม 2564

     เป็นต้นไป ในส่วนของผู้ป่วยที่มีคิวนัดรับยาเดิม สามารถติดต่อขอรับยาโดยไม่ค้องพบแพทย์ 

(ติดต่อสอบถามหมายเลข 022813178 ในเวลาทำการ)


กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ