28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
Image

                                28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

เชิญชวน ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน

 

      สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

      โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธฺการคุรุสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.  บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

รูปภาพ