ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์