ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์