ประชุมผู้บริหาร สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค.

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแต่ละส่วนงาน โดยมีผู้บริหารของแต่ละสำนักเป็นผู้นำเสนองานในความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล แก้วเพชร : ข่าว/ภาพ

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ