สกสค. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Image

สกสค. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

           นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับ 8 กระทรวงและ 2 หน่วยงาน และพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งบูรณาการการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กะรทรวงศึกษาธิกา


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ