ประชุมผู้บริหารพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน
Image

ประชุมผู้บริหารพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 8/2565 เพื่อมอบนโยบาย รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา นางสาววรพรรณ จริตธรรม และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม โดยมี ผู้บริหารของแต่ละสำนักนำเสนอผลการดำเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบนุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กคร

รูปภาพ