พันธกิจ
Image

พันธกิจ

1

จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2

ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3

พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล