กฏระเบียบในการเข้าพัก
Image

เงื่อนไขที่ควรทราบในการเข้าพักหอพัก สกสค.

การสำรองห้องพักล่วงหน้า

          * ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสำรองห้องพักล่วงหน้า หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าพัก ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2654 6457 - 62 และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2283 8868, 06 2178 8687 และ 09 9423 0077
          * กรณีขอสำรองห้องพักเป็นหมู่คณะ หรือมีจำนวนห้องตั้งแต่ 20 ห้อง ขึ้นไป หอพัก สกสค. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะสำรองห้องพัก ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสำรองห้องพัก
          * หอพัก สกสค. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนค่าบำรุงห้องพัก ในกรณีที่ท่านเข้าพักไม่เต็มจำนวนที่จองและชำระเงินไว้แล้ว
          * การนับเวลาเข้าพัก เริ่มจาก 12.00 น. ของวันที่เข้าพัก ถึงเวลา 12.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ให้นับเป็น 1 วัน 

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561