จำนวนห้องพักและราคา
Image

หอพัก สกสค.

อาคาร 1 (อาคาร 7 ชั้น) แบ่งออกเป็น
     1. การเข้าพักกรณีปกติ
         - ห้องธรรมดาปรับอากาศ (2 เตียง)                 จำนวนห้องพัก  228  ห้อง         ราคา  490  บาท/ห้อง
         - ห้องพิเศษปรับอากาศ (3 เตียง)                    จำนวนห้องพัก    12  ห้อง         ราคา  750  บาท/ห้อง
     2. การเข้าพักกรณีพิเศษ พักได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
         - ห้องธรรมดาปรับอากาศ (2 เตียง)                 ราคา  330  บาท/ห้อง
         - ห้องพิเศษปรับอากาศ (3 เตียง)                    ราคา  430  บาท/ห้อง


                                                                                                             ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561

รูปภาพ