เป้าประสงค์
Image

1

การจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

2

การจัดสวัดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

3

การให้บริการของ สกสค. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความทันสมัย และมีคุณภาพ

4

การบริหารจัดการของ สกสค. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล