ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา


    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น เป็นรองประธาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ในการประชุมครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทาง และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ จะมีสำนักงาน สกสค. จังหวัด เป็นผู้ประสานติดต่อ ร้านค้า สถานประกอบการ รวมทั้งเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ สิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และระดับประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และหากผลักดันให้สวัสดิการนี้สำเร็จก็นับเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกที่เป็นรูปธรรมอีกเรื่องหนึ่งของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค


นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


o

รูปภาพ