คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


ผศ.อมลวรรณ วีระธรรมโม

ผศ.อมลวรรณ วีระธรรมโม

เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ