ประวัติสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 บริหารงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
          ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพจนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่จนส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการศึกษา

คำบรรยายใต้ภาพ

ตราสัญลักษณ์ สกสค.

      

          ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตราขนาบข้างด้วยฉัตร ๕ ชั้น หมายถึง พระพฤหัสบดีเป็นเทพผู้ทรงสร้างความรู้ เป็นครูของเทวดาทั้งปวง ฉัตร หมายถึง การคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริม ความหมายโดยรวมก็คือ พระพฤหัสบดี จะทรงคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานแห่งนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. เจริญรุ่งเรือง สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของปวงชนได้อย่างมีคุณภาพ
          ตราสัญลักษณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบและอธิบายความหมายโดย กรมศิลปากร และคณะกรรมการ สกสค. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546
free porn