เป้าประสงค์
Image

1

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2

หน่วยงานนำระบบ ICT เข้ามาใช้บริหารจัดการและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย

3

หน่วยงานมีองค์ความรู้งานศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาภารกิจองค์กร

4

บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อต้านการทุจริต 
 

5

มีกลไกการบริหารและการประสานความร่วมมือการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
 

9

หน่วยงานสนับสนุนการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

10

สร้างรายได้เพิ่มจากการจัดการทรัพย์สิน และการนำเงินไปลงทุนถูกต้องตามกฎหมาย 
 

11

ยกระดับคุณภาพการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
 

12

หน่วยธุรกิจมีระบบบริหารจัดการ และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
 

13

ร้านศึกษาภัณฑ์เป็นศูนย์กลางทางการค้าด้านสื่อทางการศึกษาครบวงจร 
 

free porn